Doctorate ACS

Admitere 2018-2019

Pentru candidații români și cei străini din țări UE

Admiterea candidaților romani și a celor străini din tari ale Uniunii Europene la studii universitare de doctorat în domeniile: “Ingineria Sistemelor” (IS) și “Calculatoare și Tehnologia Informației” (CTI) in anul universitar 2018-2019 se organizează în două sesiuni:

Sesiunea I după următorul program:

 • 25.06 – 29.06.2018: perioada de înscriere (Birou Doctorat UPB, Rectorat sala R308)

 • 04.07.2018susținerea probei de concurs pentru domeniile de doctorat ”Ingineria Sistemelor” (IS) la ora 9:30 in sala PRECIS 507, respectiv ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” (CTI) la ora 14:00 in sala ED010 și validarea rezultatelor concursului, semnarea precontractelor de studii doctorale și înscrierea doctoranzilor (Birou Doctorat UPB, Rectorat sala R308)

COMISIA Ingineria Sistemelor – IS
COMISIA Calculatoare si Tehnologia Informatiei – CTI
Presedinte: Prof.dr.ing. Theodor Borangiu Presedinte: Prof.dr.ing. Nicolae Tăpuş
Prof.dr.ing. Radu Dobrescu Prof.dr.ing. Adina Magda Florea
Prof.dr. ing. Catalin Buiu Prof.dr.ing. Valentin Cristea
Prof.dr.ing. Cristian Oară Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu
Secretar: Prof.dr.ing. Ciprian Lupu Prof.dr.ing. Stefan Trausan-Matu
Secretar: Conf.dr.ing. Mihai Dascalu

Precizări privind procedura de organizare și desfășurare a admiterii la doctorat în UPB în sesiunea I (iulie 2018):

 1. Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat in sesiunea iulie 2018 este de 150 RON iar pentru candidatii ce au absolvit un program de masterat in UPB taxa de inscriere este de 100 RON.
 2. Fisele de inscriere pentru admiterea la doctorat (Anexele 2, 3, 5) se distribuie tuturor absolventilor programelor de masterat din UPB in momentul inscrierii la examenul de dizertatie, prin Secretariatul facultatii de Automatica si Calculatoare, UPB.
 3. In perioada 25-29 Iunie 2018, la examenele de dizertatie, dupa comunicarea rezultatelor de catre Presedintele comisiei, Secretarul comisiei de dizertatie colecteaza fisele de inscriere la doctorat si indruma candidatii la Secretariatul facultatgii de Automatica si Calculatoare pentru plata taxei de inscriere. In acest moment se comunica absolventilor că sunt înscrişi de drept la concursul de admitere la doctorat fără a mai fi nevoie de depunerea altor acte, care se afla in dosarele de la facultati.
 4. In 2-4 Iulie 2018 are loc proba concursului de admitere la doctorat, pe domeniile IS si CTI in fata comisiilor stabilite de Scoala doctorala Automatica si Calculatoare. La sfarsitul probei, se inmaneaza candidatului Precontractul de studii doctorale care se completeaza pe loc. Contractul final de studii doctorale va fi completat si semnat in perioada 17-18 septembrie 2018.

Documente utile:

Rezultate in Sesiunea I:

Rezultatele colocviului de admitere la doctorat in Sesiunea I in specialitatile IS si CTI sunt date aici.

Sesiunea II după următorul program:

 • 27.08. – 14.09.2018: perioada de înscriere (Birou Doctorat UPB, Rectorat sala R308)
 • 18.09.2018: susținerea probei de concurs pentru domeniile de doctorat ”Ingineria Sistemelor” (IS) la ora 10:00 in sala PRECIS 507, respectiv ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” (CTI) la ora 10:00 in sala ED010 și validarea rezultatelor concursului, semnarea semnarea contractelor de studii doctorale și înscrierea doctoranzilor. (Birou Doctorat UPB, Rectorat sala R308)
COMISIA Ingineria Sistemelor – IS COMISIA Calculatoare si Tehnologia Informaţiei – CTI
Preşedinte: Prof.dr.ing. Theodor Borangiu Preşedinte: Prof.dr.ing. Nicolae Ţăpuş
Prof.dr.ing. Radu Dobrescu Prof.dr.ing. Adina Magda Florea
Prof.dr. ing. Cătălin Buiu Prof.dr.ing. Valentin Cristea
Prof.dr.ing. Cristian Oară Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu
Secretar: Prof.dr.ing. Ciprian Lupu Prof.dr.ing. Ştefan Trăuşan-Matu
Secretar: Conf.dr.ing. Mihai Dascălu

Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate pentru anul universitar 2018-2019 de:

 1. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) pentru doctoratul în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale;

 2. UPB, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, pentru doctoratul în regim cu taxă.

Ocuparea locurilor în regim cu taxă se confirmă prin achitarea primei rate a taxei de studii și încheierea contractului de studii în termenele precizate de înscriere a candidaților admiși cu taxa.

Rezultate in Sesiunea II:

Rezultatele colocviului de admitere la doctorat in Sesiunea II in specialitatile IS si CTI sunt date aici. Lista studentilor-doctoranzi admisi in 2018 care primesc burse este data aici.

Înscrierea candidaților

Locurile alocate școlii doctorale Automatica și Calculatoare (SD_AC) pentru admiterea la doctorat pe regimuri de finanțare (de la buget sau cu taxă) in anul 2018-2019 se vor aduce la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul facultatii și al Scolii doctorale.

Au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diploma de master sau echivalenta acesteia. Absolvenții cu diploma de licența sau echivalenta, eliberate pana în anul absolvirii primei promoții de licența organizata în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 (învățământ de lunga durata) au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat fără a fi absolvit un ciclu de studii aprofundate sau de masterat. Pot participa și absolvenții studiilor universitare efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul MENCS, ca fiind studii universitare de master.

Înscrierea la concursul de admitere domeniile de doctorat IS și CTI se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obținut diploma de finalizare a învățământului universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat.

Candidatul roman sau dintr-o țară UE la concursul de admitere la doctorat va depune la secretariatul școlii doctorale Automatica și Calculatoare (Birou Doctorat UPB, Rectorat sala R308) un dosar de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere (Anexa 2)

 2. Fișă personală de înscriere (Anexa 3)

 3. Curriculum vitae

 4. Lista de lucrări publicate

 5. Documente originale și copii:

  • diplome de absolvire (licență, masterat);

  • suplimente la diploma (licență, masterat)

  • diploma de bacalaureat

  • certificat de naștere

  • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)

  • Nota: Certificarea conformității cu originalul a copiilor depuse la dosar este efectuata de către persoana care are atribuții desemnate in acest sens

 6. Chitanță de plata a taxei de înscriere

 7. Copie după buletin/carte de identitate.

 8. Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

 9. Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON și se achită la casieria UPB. Pentru candidații înscriși in sesiunea I (iulie 2018), taxa este de 150 RON. Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat, sunt scutiți de plata taxei de înscriere, pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați.

Desfășurarea concursului de admitere

Proba de concurs pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupările proprii de cercetare științifică, a bibliografiei studiate și a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat in domeniul respectiv: IS sau CTI.

Cu prilejul susținerii probei de concurs candidații sunt apreciați în raport cu nivelul de pregătire și informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării și cu capacitatea de a formula soluții și căi de rezolvare (teoretice și experimentale) pentru o temă de cercetare.

Fiecare dintre membrii comisiilor de concurs acordă candidatului o notă (întreagă) de la 1 la 10. Media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat este media aritmetică a notelor de la 1 la 10, acordate de toti membrii comisiei de concurs. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat și media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licență și masterat. Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).

Atunci când este necesară departajarea mai multor candidați care au aceeași medie se utilizeaza, în această ordine, următoarele criterii: a) media obținută la proba de concurs; b) media generală a anilor de studii de licență.

Rezultatele probei de concurs pentru admiterea la doctorat se afișează la secretariatul Scolii doctorale Automatica și Calculatoare (Birou Rectorat sala R308) în ziua concursului de admitere pentru fiecare sesiune – Sesiunea I, respectiv Sesiunea I. Eventualele contestații privind rezultatele probei de concurs pentru admiterea la doctorat se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la secretariatul școlii doctorale Automatica și Calculatoare. Listele cu candidații care au obținut bursa de la bugetul de stat se afișează numai după Sesiunea II.

Date de contact pentru înscriere la concursul de admitere (sesiunile iulie și septembrie 2018): dosarele candidatilor la concursul de admitere la studii de doctorat IS și CTI se depun în Birul Doctorat Rectorat UPB, sala R 308, secretar dna. Cătălina Dărăban, telefon, 0214029464, adresa de e-mail catalina.daraban@upb.ro

 

Pentru candidații străini din țări non-UE

Înscrierea candidaților

 1. Candidatul străin, cetățean al unei țări care nu apartine Uniunii Europene care doreste sa urmeze unul dintre programele de studii doctorale ”Calculatoare și Tehnologia Informatiei” (CTI) sau ”Ingineria Sistemelor” (IS) va transmite Scolii doctorale Automatica și Calculatoare din Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) in mod direct (prin fax: +40 21 3170912 sau e-mail: catalina.daraban@upb.ro) sau prin Ministerul Educatiei Nationale din Romania (in cazul candidatilor inclusi in programe suport pentru studii de doctorat in tarile lor de origine) o cerere redactata in limba engleza, semnata și datata, prin care solicita de a fi acceptat in unul din aceste doua domenii de doctorat. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente redactate in limba engleza:
  1. Scrisoare de intentie, in care precizeaza domeniul de doctorat (IS sau CTI), tema de interes și eventual conducatorul stiintific.
  2. Diplome de absolvire a studiilor (licenta și master), cu calificative, din care sa rezulte ca obtinut minimum 70% din totalul punctajului fiecaruia dintre aceste programe de studiu.
  3. Atestare a cunostintelor de limba engleza. Candidatul va face dovada unuia dintre urmatoarele certificate:
   • TOEFL CBT (cu punctaj mai mare decat 235);
   • TOEFL PBT (cu punctaj mai mare decat 575);
   • TOEFL IBT (cu punctaj mai mare decat 100);
   • Cambridge/ESOL (cel putin cu nivel C1);
   • IELTS (cu punctaj mai mare decat 6.5).
  4. CV și lista lucrarilor stiintifice, proiecte stiintifice la care a participat, brevete.
  5. Doua recomandari din partea unor profesori universitari cu care a lucrat.
 2. Candidatul va trimite un dosar cuprinzand aceste documente Scolii doctorale de Automatica și Calculatoare, la adresa de corespondenta:

  Scoala doctorala Automatica și Calculatoare
  Universitatea Politehnica din Bucuresti
  Rectorat, camera 308
  Splaiul Independentei nr. 313, sector 6
  060042 Bucuresti
  Romania

Desfășurarea concursului de admitere

 1. Scoala doctorala Automatica și Calculatoare analizeaza dosarul candidatului și decide acceptarea sau respingerea cererii acestuia. In cazul acceptarii cererii, candidatul va fi anuntat și contactat pentru convenirea datei la care el va sustine un interviu in vederea admiterii in programul de studii de doctorat.
 2. Candidatul sustine interviul pentru admiterea la doctorat in domeniul ales: IS sau CTI.
 3. In cazul in care candidatul este admis, Scoala doctorala Automatica și Calculatoare numeste un conducator stiintific și comunica candidatului acordul de principiu privind admiterea in programul de studii de doctorat ales.
 4. Admiterea efectiva a candidatului in programul de studii de doctorat este conditionata de primirea de catre Scoala doctorala Automatica și Calculatoare a dosarului candidatului cu toate documentele in original și traducere legalizata pana la data de 1 octombrie a anului curent.