Doctorate ACS

Admitere 2019-2020

Pentru candidații români și cei străini din țări UE

Admiterea candidaților români și a celor străini din tari ale Uniunii Europene la studii universitare de doctorat în domeniile: “Ingineria Sistemelor” (IS) și “Calculatoare și Tehnologia Informației” (CTI) in anul universitar 2018-2019 se organizează în două sesiuni, conform Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat in UPB, anul universitar 2019-2020. Comisiile de concurs pentru admiterea la doctorat in sesiunile iulie si septembrie 2019 sunt:

Comisia Ingineria Sistemelor

Comisia Calculatoare si Tehnologia Informaţiei

Preşedinte:Prof.dr.ing. Theodor Borangiu Preşedinte:Prof.dr.ing. Nicolae Ţăpuş
Membri:

 • Prof.dr.ing. Cristian Oară
 • Prof.dr.ing. Dan Popescu
 • Prof.dr.ing. Cătălin Buiu
Membri:

 • Prof.dr.ing. Adina Magda Florea
 • Prof.dr.ing. Valentin Cristea
 • Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu
 • Prof.dr.ing. Ştefan Trăuşan-Matu
Secretar:Conf.dr.ing. Florin Stoican Secretar:Conf.dr.ing. Mihai Dascălu

Sesiunea I după următorul program:

 • 24.06 – 08.07.2019: înscrierea candidaţilor (Birou Doctorat UPB, Rectorat etaj 3, sala R30)
 • 09.07.2019, ora 10:00: concursurile de admitere la doctorat – pentru domeniul Ingineria Sistemelor in sala 507 (etaj 5) a Centrului de Cercetare PRECIS al facultatii de Automatica si Calculatoare, si pentru domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei in sala ED 010 a facultatii de Automatica si Calculatoare, Spl. Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti.

Rezultatele concursului de admitere la doctorat in sesiunea iulie 2019 sunt prezentate aici.

Sesiunea II după următorul program:

 • 26.08 – 18.09.2019: înscrierea candidaţilor (Birou Doctorat UPB, Rectorat etaj 3, sala R30)
 • 19.09.2019, ora 10:00: concursurile de admitere la doctorat – pentru domeniul Ingineria Sistemelor in sala 507 (etaj 5) a Centrului de Cercetare PRECIS al facultatii de Automatica si Calculatoare, si pentru domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei in sala ED 010 a facultatii de Automatica si Calculatoare, Spl. Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti.

Rezultatele concursului de admitere la doctorat in sesiunea septembrie 2019 sunt prezentate aici.

Precizări privind procedura de organizare și desfășurare a admiterii la doctorat în UPB în sesiunea I (iulie 2019):

 1. Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei; pentru candidatii inscrisi in sesiunea iulie 2019 taxa este de 150 RON, pentru  iar pentru candidatii ce au absolvit un program de masterat in UPB taxa de inscriere este de 100 RON.
 2. Fisele de inscriere pentru admiterea la doctorat (Anexele 2, 3, 5) se distribuie tuturor absolventilor programelor de masterat din UPB in momentul inscrierii la examenul de dizertatie, prin Secretariatul facultatii de Automatica si Calculatoare, UPB..
 3. In perioada 8-10 iulie 2019 are loc proba concursului de admitere la doctorat pentru domeniile IS si CTI in fata comisiilor stabilite de Scoala doctorala Automatica si Calculatoare. La sfarsitul probei, se inmaneaza candidatilor admisi Precontractul de studii doctorale care se completeaza pe loc. Contractul final de studii doctorale va fi completat si semnat in luna septembrie 2019.

Documente utile:

Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate pentru anul universitar 2019-2020 de:

 1. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru doctoratul în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale;
 2. UPB, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare ddoe Doctorat, pentru doctoratul în regim cu taxă.

Ocuparea locurilor în regim cu taxă se confirmă prin achitarea primei rate a taxei de studii și încheierea contractului de studii la termenele precizate in Tabelul 1 din prezenta Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat in UPB, anul universitar 2019-2020. Costurile aferente depasirii duratei normale a studiilor doctorale finantate de la bugetul de stat se suporta de catre doctoranzi prin plata taxei anuale de studii doctorale stabilite de Senatul UPB.

Înscrierea candidaților

Locurile alocate școlii doctorale de Automatica și Calculatoare pentru admiterea la doctorat pe regimuri de finanțare (de la buget sau cu taxă) in anul 2019-2020 se vor aduce la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul facultatii de Automattica si Calculatoare și al Şcolii doctorale.

Au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diploma de master sau echivalenta acesteia. Absolvenții cu diploma de licența sau echivalenta, eliberate pana în anul absolvirii primei promoții de licența organizata în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 (învățământ de lunga durata) au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat fără a fi absolvit un ciclu de studii aprofundate sau de masterat. Pot participa și absolvenții studiilor universitare efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul MENCS, ca fiind studii universitare de master.

Înscrierea la concursul de admitere domeniile de doctorat IS și CTI se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obținut diploma de finalizare a învățământului universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat.

Candidatul roman sau dintr-o țară UE la concursul de admitere la doctorat va depune la secretariatul școlii doctorale Automatica și Calculatoare (Birou Doctorat UPB, Rectorat sala R308) un dosar de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere (Anexa 2)

 2. Fișă personală de înscriere (Anexa 3)

 3. Curriculum vitae

 4. Lista de lucrări publicate

 5. Documente originale și copii:

  • diplome de absolvire (licență, masterat);

  • suplimente la diploma (licență, masterat)

  • diploma de bacalaureat

  • certificat de naștere

  • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)

  • Nota: Certificarea conformității cu originalul a copiilor depuse la dosar este efectuata de către persoana care are atribuții desemnate in acest sens

 6. Chitanță de plata a taxei de înscriere

 7. Copie după buletin/carte de identitate.

 8. Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

 9. Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON și se achită la casieria UPB. Pentru candidații înscriși in sesiunea I (iulie 2018), taxa este de 150 RON. Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat, sunt scutiți de plata taxei de înscriere, pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați.

Desfășurarea concursului de admitere

Proba de concurs pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupările proprii de cercetare științifică, a bibliografiei studiate și a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat in domeniul respectiv: IS sau CTI.

Cu prilejul susținerii probei de concurs candidații sunt apreciați în raport cu nivelul de pregătire și informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării și cu capacitatea de a formula soluții și căi de rezolvare (teoretice și experimentale) pentru o temă de cercetare.

Fiecare dintre membrii comisiilor de concurs acordă candidatului o notă (întreagă) de la 1 la 10. Media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat este media aritmetică a notelor de la 1 la 10, acordate de toti membrii comisiei de concurs. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat și media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licență și masterat. Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).

Atunci când este necesară departajarea mai multor candidați care au aceeași medie se utilizeaza, în această ordine, următoarele criterii: a) media obținută la proba de concurs; b) media generală a anilor de studii de licență.

Rezultatele probei de concurs pentru admiterea la doctorat se afișează la secretariatul Scolii doctorale Automatica și Calculatoare (Birou Rectorat sala R308) în ziua concursului de admitere pentru fiecare sesiune – Sesiunea I, respectiv Sesiunea I. Eventualele contestații privind rezultatele probei de concurs pentru admiterea la doctorat se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la secretariatul școlii doctorale Automatica și Calculatoare. Listele cu candidații care au obținut bursa de la bugetul de stat se afișează numai după Sesiunea II.

Date de contact pentru înscriere la concursul de admitere (sesiunile iulie și septembrie 2018): dosarele candidatilor la concursul de admitere la studii de doctorat IS și CTI se depun în Birul Doctorat Rectorat UPB, sala R 308, secretar dna. Cătălina Dărăban, telefon, 0214029464, adresa de e-mail catalina.daraban@upb.ro

Documente utile

Pentru candidații străini din țări non-UE

Înscrierea candidaților

 1. Candidatul străin, cetățean al unei țări care nu apartine Uniunii Europene care doreste sa urmeze unul dintre programele de studii doctorale ”Calculatoare și Tehnologia Informatiei” (CTI) sau ”Ingineria Sistemelor” (IS) va transmite Scolii doctorale Automatica și Calculatoare din Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) in mod direct (prin fax: +40 21 3170912 sau e-mail: catalina.daraban@upb.ro) sau prin Ministerul Educatiei Nationale din Romania (in cazul candidatilor inclusi in programe suport pentru studii de doctorat in tarile lor de origine) o cerere redactata in limba engleza, semnata și datata, prin care solicita de a fi acceptat in unul din aceste doua domenii de doctorat. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente redactate in limba engleza:
  1. Scrisoare de intentie, in care precizeaza domeniul de doctorat (IS sau CTI), tema de interes și eventual conducatorul stiintific.
  2. Diplome de absolvire a studiilor (licenta și master), cu calificative, din care sa rezulte ca obtinut minimum 70% din totalul punctajului fiecaruia dintre aceste programe de studiu.
  3. Atestare a cunostintelor de limba engleza. Candidatul va face dovada unuia dintre urmatoarele certificate:
   • TOEFL CBT (cu punctaj mai mare decat 235);
   • TOEFL PBT (cu punctaj mai mare decat 575);
   • TOEFL IBT (cu punctaj mai mare decat 100);
   • Cambridge/ESOL (cel putin cu nivel C1);
   • IELTS (cu punctaj mai mare decat 6.5).
  4. CV și lista lucrarilor stiintifice, proiecte stiintifice la care a participat, brevete.
  5. Doua recomandari din partea unor profesori universitari cu care a lucrat.
 2. Candidatul va trimite un dosar cuprinzand aceste documente Scolii doctorale de Automatica și Calculatoare, la adresa de corespondenta:
Scoala doctorala Automatica și Calculatoare Universitatea Politehnica din Bucuresti Rectorat, camera 308 Splaiul Independentei nr. 313, sector 6 060042 Bucuresti Romania

Desfășurarea concursului de admitere

 1. Scoala doctorala Automatica și Calculatoare analizeaza dosarul candidatului și decide acceptarea sau respingerea cererii acestuia. In cazul acceptarii cererii, candidatul va fi anuntat și contactat pentru convenirea datei la care el va sustine un interviu in vederea admiterii in programul de studii de doctorat.
 2. Candidatul sustine interviul pentru admiterea la doctorat in domeniul ales: IS sau CTI.
 3. In cazul in care candidatul este admis, Scoala doctorala Automatica și Calculatoare numeste un conducator stiintific și comunica candidatului acordul de principiu privind admiterea in programul de studii de doctorat ales.
 4. Admiterea efectiva a candidatului in programul de studii de doctorat este conditionata de primirea de catre Scoala doctorala Automatica și Calculatoare a dosarului candidatului cu toate documentele in original și traducere legalizata pana la data de 1 octombrie a anului curent.