Doctorate ACS

Admitere 2020-2021

Pentru candidații români și cei străini din țări UE

Admiterea candidaților romani și a celor străini din tari ale Uniunii Europene la studii universitare de doctorat în domeniile: “Ingineria Sistemelor” (IS) și “Calculatoare și Tehnologia Informației” (CTI) in anul universitar 2020-2021 se organizează în sistem online în două sesiuni: I) Iulie 2020 si II) Septembrie 2020.

Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare i-au fost repartizate pentru admiterea din anul 2020 la programele de doctorat din domeniile Ingineria Sistemelor si Calculatoare si Tehnologia Informatiei 54 de locuri de la buget dintre care 27 de locuri cu bursa care vor fi acordate candidatilor in ordinea descrescatoare a mediilor lor de admitere.

Comisiile Şcolii doctorale de Automatica si Calculatoare pentru susţinerea probei de concurs pentru admiterea la doctorat in sesiunile Iulie 2020 si Septembrie 2020 sunt:

COMISIA Ingineria Sistemelor – IS

COMISIA Calculatoare si Tehnologia Informatiei – CTI

Presedinte: Prof.dr.ing. Theodor Borangiu Presedinte: Prof.dr.ing. Nicolae Ţăpuş
Prof.dr.ing. Anca Ioniţă Prof.dr.ing. Valentin Cristea
Prof.dr.ing. Cristian Oară Prof.dr.ing. Adina Magda Florea
Prof.dr.ing. Dan Popescu Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu
Prof.dr.ing. Cătălin Buiu Prof.dr.ing. Ştefan Trăuşan-Matu
Secretar: Conf.dr.ing. Florin Stoican Secretar: Prof.dr.ing. Mihai Dascălu

Sesiunea I după următorul program:

 • Inscrierea candidaţilor: 22 iunie – 6 iulie 2020. Inscrierea se realizeaza on line pe platforma de admitere a UPB, la https://upb.ro/doctorat/admitere-doctorat/. Candidatii se pot adresa pentru detalii secretariatului Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare, doamnei Cătălina Dărăban (e-mail: catalina.daraban@upb.ro, tel. +40 21 4029 464).
 • Concursul de admitere la doctorat: 7 iulie 2020 ora 10:00. Pentru domeniile IS si CTI vor avea loc concursuri in regim online pe canale separate ale platformei Microsoft Teams. Modalitatea de acces va fi comunicata candidatilor dupa inscriere.

Rezultatele examenului de admitere la doctorat in sesiunea iulie 2020 sunt disponibile aici.

Sesiunea II după următorul program:

 • Inscrierea candidaţilor: 24 august – 11 septembrie 2020. Inscrierea se realizeaza on line pe platforma de admitere la doctorat in 2020 a UPB, la https://upb.ro/doctorat/admitere-doctorat/. Candidatii se pot adresa pentru detalii secretariatului Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare, doamnei Cătălina Dărăban (e-mail: catalina.daraban@upb.ro, tel. +40 21 4029 464).
 • Concursul de admitere la doctorat: 15 septembrie 2020 ora 10:00 pentru domeniul IS si ora 13:00 pentru domeniul CTI. Pentru domeniile IS si CTI vor avea loc concursuri in regim online pe canale separate ale platformei Microsoft Teams. Modalitatea de acces va fi comunicata candidatilor dupa inscriere.

Rezultatele globale ale examenului de admitere la doctorat in sesiunile iulie si septembrie 2020 sunt disponibile aici.

Precizări privind procedura de organizare și desfășurare a admiterii la doctorat

Pentru anul universitar 2020-2021, UPB organizează concurs de admitere online la studiile universitare de doctorat pentru domeniile de doctorat Calculatoare si Tehnologia Informatiei (CTI) si Ingineria Sistemelor (IS), conform Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat in sistem online.

Admiterea online la doctorat se face în limita locurilor alocate pentru anul universitar 2020-2021 de:

 1. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru doctoratul în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale;
 2. UPB, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat pentru doctoratul în regim cu taxă.

Ocuparea locurilor în regim cu taxă se confirmă prin achitarea primei rate a taxei de studii şi încheierea contractului de studii la termenele precizate în Tabelul 1 din prezenta Metodologie.

Costurile aferente depasirii duratei normale a studiilor doctorale finantate de la bugetul de stat se suporta de catre doctoranzi prin plata taxei anuale de studii doctorale stabilite de Senatul UPB.

Înscrierea candidaților

Locurile alocate Şcolii doctorale de Automatica și Calculatoare pentru admiterea la doctorat in anul universitar 2020-2021 pe regimuri de finanţare (de la buget sau cu taxă) se vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul universităţii cât şi al şcolii doctorale.

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de lunga durată au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat fără a fi absolvit un ciclu de studii aprofundate sau de masterat.

Înscrierea la concursul de admitere în unul din domeniile de doctorat IS si CTI se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat.

Doctoranzii exmatriculaţi au dreptul să participe la un nou concurs de admitere la doctorat numai pe locurile alocate în regim cu taxă.

Candidații care au absolvit un program de studii de masterat în UPB transmit prin e-mail cererea de înscriere (Anexa 2), un CV si lista de lucrari publicate la Secretariatul Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare (e-mail: catalina.daraban@upb.ro).

Candidații din afara UPB depun online dosarul de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere (Anexa 2)
 2. Fişă personală de înscriere (Anexa 3)
 3. Curriculum vitae
 4. Lista de lucrări publicate
 5. Documente copii conform cu originalul (la semnarea contractului de studii doctorale candidatii admisi vor aduce documentele în original):
  • diplome de absolvire (licenţă, masterat, lunga durata);
  • suplimente la diploma (licenţă, masterat);
  • diploma de bacalaureat;
  • certificat de naştere;
  • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul);
 6. Dovada privind plata taxei de înscriere care se poate achita și online
 7. Copie dupa buletin/carte de identitate
 8. Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON. Pentru candidatii inscrisi in sesiunea Iunie-Iulie 2020, taxa este de 150 RON cu exceptia candidatilor care au absolvit un program de masterat in UPB pentru care taxa de inscriere este de 100 RON.

Date de contact pentru înscriere la concursul de admitere: dosarele candidatilor la concursul de admitere la studii de doctorat IS și CTI se transmit on line la secretariatul Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare (doamnei Cătălina Dărăban la adresa de e-mail: catalina.daraban@upb.ro).

Adresa poştală: Şcoala doctorala de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Biroul Doctorate Rectorat UPB, sala R 308, Splaiul Independentei nr. 313, sector 6 Bucuresti 060042, secretar dna. Cătălina Dărăban, telefon, 0214029464.

Documente utile:

Desfășurarea concursului de admitere online

Admiterea la doctorat online se organizeaza la nivelul Şcolii doctorale de Automatică şi Calculatoare separat pentru domeniile de doctorat ”Ingineria Sistemelor” si ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei”, si  constă dintr-o probă de concurs.

Proba de concurs pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupările proprii de cercetare științifică, a bibliografiei studiate și a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat in domeniul respectiv: IS sau CTI. Cele doua comisii de concurs organizează interviul de admitere pe platforma Microsoft Teams, planificând candidații la intervale de timp prestabilite.

Cu prilejul susținerii probei de concurs candidații sunt apreciați în raport cu nivelul de pregătire și informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării și cu capacitatea de a formula soluții și căi de rezolvare (teoretice și experimentale) pentru o temă de cercetare.

Fiecare dintre membrii comisiilor de concurs acordă candidatului o notă (întreagă) de la 1 la 10. Media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat este media aritmetică a notelor de la 1 la 10, acordate de toti membrii comisiei de concurs. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat și media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licență și masterat. Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).

Atunci când este necesară departajarea mai multor candidați care au aceeași medie se utilizeaza, în această ordine, următoarele criterii: a) media obținută la proba de concurs; b) media generală a anilor de studii de licență.

Pentru fiecare candidat se întocmeşte o fişă de examinare care se transmite electronic de Comisia de concurs, imediat după terminarea probei de concurs, la Secretariatul Școlii doctorale de Automatica si Calculatoare. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei de concurs pentru admiterea la doctorat in domeniile IS si CTI se depun electronic, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretariatul Şcolii doctorale de Automatica si Calculatoare.

Listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat sunt validate prin semnare electronică de către Directorul Şcolii doctorale şi Rectorul UPB şi se afişează apoi pe site-ul Şcolii doctorale de Automatica si Calculatoare.

Înmatricularea candidaților declarați admiși se face online in termen de 48 h de la data afișării electronice a rezultatului concursului.

Listele cu candidații care au obținut bursă de la bugetul de stat se afișează după Sesiunea II.

Candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna olograf contractul de studii universitare de doctorat până la începutul anului universitar 2020-2021. Contractul se oficializeaza prin semnaturile olografe ale conducatorului de doctorat și Directorului Şcolii doctorale de Automatica si Calculatoare.

Pentru candidații străini din țări non-UE

Înscrierea candidaților

 1. Candidatul străin, cetățean al unei țări care nu apartine Uniunii Europene care doreste sa urmeze unul dintre programele de studii doctorale ”Calculatoare și Tehnologia Informatiei” (CTI) sau ”Ingineria Sistemelor” (IS) va transmite Scolii doctorale Automatica și Calculatoare din Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) in mod direct (prin fax: +40 21 3170912 sau e-mail: catalina.daraban@upb.ro) sau prin Ministerul Educatiei Nationale din Romania (in cazul candidatilor inclusi in programe suport pentru studii de doctorat in tarile lor de origine) o cerere redactata in limba engleza, semnata și datata, prin care solicita de a fi acceptat in unul din aceste doua domenii de doctorat. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente redactate in limba engleza:
  1. Scrisoare de intentie, in care precizeaza domeniul de doctorat (IS sau CTI), tema de interes și eventual conducatorul stiintific.
  2. Diplome de absolvire a studiilor (licenta și master), cu calificative, din care sa rezulte ca obtinut minimum 70% din totalul punctajului fiecaruia dintre aceste programe de studiu.
  3. Atestare a cunostintelor de limba engleza. Candidatul va face dovada unuia dintre urmatoarele certificate:
   • TOEFL CBT (cu punctaj mai mare decat 235);
   • TOEFL PBT (cu punctaj mai mare decat 575);
   • TOEFL IBT (cu punctaj mai mare decat 100);
   • Cambridge/ESOL (cel putin cu nivel C1);
   • IELTS (cu punctaj mai mare decat 6.5).
  4. CV și lista lucrarilor stiintifice, proiecte stiintifice la care a participat, brevete.
  5. Doua recomandari din partea unor profesori universitari cu care a lucrat.
 2. Candidatul va trimite un dosar cuprinzand aceste documente Scolii doctorale de Automatica și Calculatoare, la adresa de corespondenta:
Scoala doctorala Automatica și Calculatoare Universitatea Politehnica din Bucuresti Rectorat, camera 308 Splaiul Independentei nr. 313, sector 6 060042 Bucuresti Romania

Desfășurarea concursului de admitere

 1. Scoala doctorala Automatica și Calculatoare analizeaza dosarul candidatului și decide acceptarea sau respingerea cererii acestuia. In cazul acceptarii cererii, candidatul va fi anuntat și contactat pentru convenirea datei la care el va sustine un interviu in vederea admiterii in programul de studii de doctorat.
 2. Candidatul sustine interviul pentru admiterea la doctorat in domeniul ales: IS sau CTI.
 3. In cazul in care candidatul este admis, Scoala doctorala Automatica și Calculatoare numeste un conducator stiintific și comunica candidatului acordul de principiu privind admiterea in programul de studii de doctorat ales.
 4. Admiterea efectiva a candidatului in programul de studii de doctorat este conditionata de primirea de catre Scoala doctorala Automatica și Calculatoare a dosarului candidatului cu toate documentele in original și traducere legalizata pana la data de 1 octombrie a anului curent.

Documente utile