Doctorate ACS

Admitere 2021-2022

Pentru candidații români și cei străini din țări UE

Admiterea candidaților romani și a celor străini din țări ale Uniunii Europene la studii universitare de doctorat în domeniile: “Ingineria Sistemelor” (IS) și “Calculatoare și Tehnologia Informației” (CTI) în anul universitar 2021-2022 se organizează în sistem online în două sesiuni: I) Iulie 2021 și II) Septembrie 2021.

Școlii doctorale de Automatica si Calculatoare i-au fost repartizate pentru admiterea din anul 2021 la programele de doctorat din domeniile Ingineria Sistemelor si Calculatoare si Tehnologia Informației 66 de locuri de la buget dintre care 33 de locuri cu bursa care vor fi acordate candidaților in ordinea descrescătoare a mediilor lor de admitere.

Comisiile Şcolii doctorale de Automatica si Calculatoare pentru susținerea probei de concurs pentru admiterea la doctorat in sesiunile Iulie 2021 și Septembrie 2021 sunt:

COMISIA

Ingineria Sistemelor – IS

COMISIA

Calculatoare si Tehnologia Informatiei – CTI

Președinte: Prof.dr.ing. Theodor Borangiu Președinte: Prof.dr.ing. Nicolae Ţăpuş
Prof.dr.ing. Anca Ioniță
Prof.dr.ing. Cristian Oară
Prof.dr.ing. Dan Popescu
Prof.dr.ing. Cătălin Buiu
Prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu
Prof.dr.ing. Valentin Cristea
Prof.dr.ing. Adina Magda Florea
Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu
Prof.dr.ing. Ştefan Trăuşan-Matu
Prof.dr.ing. Florin Pop
Secretar: Prof.dr.ing. Florin Stoican Secretar: Prof.dr.ing. Mihai Dascălu

Sesiunea I după următorul program:

  • Inscrierea candidaţilor: 28 iunie – 7 iulie 2021. Inscrierea se realizeaza on line pe platforma de admitere a UPB, la https://upb.ro/doctorat/admitere-doctorat/. Candidatii se pot adresa pentru detalii secretariatului Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare, doamnei Cătălina Dărăban (e-mail: catalina.daraban@upb.ro, tel. +40 21 4029 464).
  • Concursul de admitere la doctorat: 8 iulie 2021 ora 09:30. Pentru domeniile IS si CTI vor avea loc concursuri in regim online pe canale separate ale platformei Microsoft Teams. Modalitatea de acces va fi comunicata candidatilor dupa inscriere.

Rezultatele examenului de admitere la doctorat in sesiunea iulie 2021 sunt disponibile aici.

Sesiunea II după următorul program:

  • Inscrierea candidaţilor: 6 septembrie - 15 septembrie 2021. Inscrierea se realizeaza on line pe platforma de admitere la doctorat in 2021 a UPB, la https://upb.ro/doctorat/admitere-doctorat/. Candidatii se pot adresa pentru detalii secretariatului Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare, doamnei Cătălina Dărăban (e-mail: catalina.daraban@upb.ro, tel. +40 21 4029 464).
  • Concursul de admitere la doctorat: 17 septembrie 2021 ora 9:00. Pentru domeniile IS si CTI vor avea loc concursuri in regim online pe canale separate ale platformei Microsoft Teams. Modalitatea de acces va fi comunicata candidatilor dupa inscriere.

Rezultatele examenului de admitere la doctorat in sesiunea II septembrie 2021 sunt disponibile aici.

Sesiunea III după următorul program:

  • Inscrierea candidaţilor: 20 septembrie - 24 septembrie 2021. Inscrierea se realizeaza on line pe platforma de admitere la doctorat in 2021 a UPB, la https://upb.ro/doctorat/admitere-doctorat/. Candidatii se pot adresa pentru detalii secretariatului Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare, doamnei Cătălina Dărăban (e-mail: catalina.daraban@upb.ro, tel. +40 21 4029 464).
  • Concursul de admitere la doctorat: 27 septembrie 2021. Pentru domeniile IS si CTI vor avea loc concursuri in regim online pe canale separate ale platformei Microsoft Teams. Modalitatea de acces va fi comunicata candidatilor dupa inscriere.

Rezultatele examenului de admitere la doctorat in sesiunea III septembrie 2021 sunt disponibile aici.

Rezultatele globale ale examenului de admitere la doctorat in sesiunile iulie (I) si septembrie (II și III) 2021 vor fi disponibile aici.

Precizări privind procedura de organizare și desfășurare a admiterii la doctorat

Pentru anul universitar 2021-2022, UPB organizează concurs de admitere online la studiile universitare de doctorat pentru domeniile de doctorat Calculatoare si Tehnologia Informatiei (CTI) si Ingineria Sistemelor (IS), conform Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat in sistem online.

Admiterea online la doctorat se face în limita locurilor alocate pentru anul universitar 2021-2022 de:

  1. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru doctoratul în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale;
  2. UPB, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat pentru doctoratul în regim cu taxă.

Ocuparea locurilor în regim cu taxă se confirmă prin achitarea primei rate a taxei de studii şi încheierea contractului de studii la termenele precizate în Tabelul 1 din prezenta Metodologie.

Costurile aferente depasirii duratei normale a studiilor doctorale finantate de la bugetul de stat se suporta de catre doctoranzi prin plata taxei anuale de studii doctorale stabilite de Senatul UPB.

Înscrierea candidaților

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de lunga durată au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat fără a fi absolvit un ciclu de studii aprofundate sau de masterat.

Înscrierea la concursul de admitere în unul din domeniile de doctorat IS si CTI se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat.

Doctoranzii exmatriculaţi au dreptul să participe la un nou concurs de admitere la doctorat numai pe locurile alocate în regim cu taxă.

Candidații care au absolvit un program de studii de masterat în UPB transmit prin e-mail cererea de înscriere (Anexa 2), un CV si lista de lucrari publicate la Secretariatul Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare (e-mail: catalina.daraban@upb.ro).

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON. Pentru candidatii inscrisi in sesiunea Iunie-Iulie 2021, taxa este de 150 RON cu exceptia candidatilor care au absolvit un program de masterat in UPB pentru care taxa de inscriere este de 100 RON.

Adresa poştală: Şcoala doctorala de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Biroul Doctorate Rectorat UPB, sala R 308, Splaiul Independentei nr. 313, sector 6 Bucuresti 060042, secretar dna. Cătălina Dărăban, telefon, 0214029464.

Desfășurarea concursului de admitere online

Admiterea la doctorat online se organizeaza la nivelul Şcolii doctorale de Automatică şi Calculatoare separat pentru domeniile de doctorat ”Ingineria Sistemelor” si ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei”, si  constă dintr-o probă de concurs.

Proba de concurs pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupările proprii de cercetare științifică, a bibliografiei studiate și a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat in domeniul respectiv: IS sau CTI. Cele doua comisii de concurs organizează interviul de admitere pe platforma Microsoft Teams, planificând candidații la intervale de timp prestabilite.

Cu prilejul susținerii probei de concurs candidații sunt apreciați în raport cu nivelul de pregătire și informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării și cu capacitatea de a formula soluții și căi de rezolvare (teoretice și experimentale) pentru o temă de cercetare.

Fiecare dintre membrii comisiilor de concurs acordă candidatului o notă (întreagă) de la 1 la 10. Media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat este media aritmetică a notelor de la 1 la 10, acordate de toti membrii comisiei de concurs. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat și media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licență și masterat. Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).

Atunci când este necesară departajarea mai multor candidați care au aceeași medie se utilizeaza, în această ordine, următoarele criterii: a) media obținută la proba de concurs; b) media generală a anilor de studii de licență.

Pentru fiecare candidat se întocmeşte o fişă de examinare care se transmite electronic de Comisia de concurs, imediat după terminarea probei de concurs, la Secretariatul Școlii doctorale de Automatica si Calculatoare. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei de concurs pentru admiterea la doctorat in domeniile IS si CTI se depun electronic, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretariatul Şcolii doctorale de Automatica si Calculatoare.

Listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat sunt validate prin semnare electronică de către Directorul Şcolii doctorale şi Rectorul UPB şi se afişează apoi pe site-ul Şcolii doctorale de Automatica si Calculatoare.

Înmatricularea candidaților declarați admiși se face online in termen de 48 h de la data afișării electronice a rezultatului concursului.

Listele cu candidații care au obținut bursă de la bugetul de stat se afișează după Sesiunea II.

Candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna olograf contractul de studii universitare de doctorat până la începutul anului universitar 2021-2022. Contractul se oficializeaza prin semnaturile olografe ale conducatorului de doctorat și Directorului Şcolii doctorale de Automatica si Calculatoare.

Pentru candidații străini din țări UE și non-UE

Pentru candidatii cetateni ai statelor UE  inscrierile se fac in conformitate cu https://international.upb.ro/international-students/applying/students-from-eu-countries
Pentru candidatii  cetateni ai statelor non-UE  inscrierile se fac in conformitate cu  https://international.upb.ro/international-students/applying/students-from-non-eu-countries