Doctorate ACS

Despre SD_AC

Școala doctorala de Automatica și Calculatoare (SD_AC) este organizata în cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti (UPB), si isi desfasoara activitatea in conformitate cu Regulamentul privind organizarea Scolilor doctorale in UPB (2018). Scoala doctorala de Automatica si Calculatoare beneficiaza de infrastructura de cercetare si de suportul logistic al facultatii de Automatica si Calculatoare din UPB. Infiintarea SD_A&C a fost propusa de Senatul UPB, avizata de Biroul Executiv al Senatului UPB si aprobata de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) al UPB in anul 2012.

In SD_AC se organizeaza doctorat de tip stiintific la forma de invatamant cu frecventa, in regim de finantare de la bugetul de stat sau in regim cu taxa, pentru doctoranzi romani si straini. SD_AC organizează studii universitare de doctorat in doua domenii de doctorat:

  • Ingineria Sistemelor (IS),
  • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI),

in cadrul domeniului fundamental Stiinte ingineresti.

Concursul de admitere la doctorat a a candidaților romani și străini se organizează anual in doua sesiuni: iulie si septembrie. Candidații străini vor fi putea admiși in programele de studii de doctorat in aceste doua sesiuni, dacă parcurg anterior sesiunii de admitere etapele de pre-selecție conform Metodologiei de admitere a doctoranzilor străini in domeniile IS si CTI. Durata studiilor universitare de doctorat organizate de SD_A&C este de trei ani, cu posibilitatea de prelungire cu un an în situații bine justificate.

In cadrul SD_AC sunt abordate linii de cercetare științifică actuale din aceste doua domenii de doctorat care susțin progresul științei și ingineriei calculatoarelor, științei sistemelor, științei serviciilor, tehnologiei informației și comunicațiilor si informaticii aplicate, si promovează. inovarea tehnologica si organizațională bazata pe cunoaștere intensiva pentru creștere economica si satisfacerea cerințelor societății.

Membrii SD_AC au inițiat parteneriate științifice în domeniile IS si CTI cu cercetători din companii reprezentative și universități naționale și europene de prestigiu, împreuna cu care organizează stagii de cercetare pentru doctoranzi, coordonează teze în cotutela, și participa în comisii de susținere publica a tezelor de doctorat.

Ciclul de studii universitare de doctorat organizat de SD_A&C se desfășoară în doua etape obligatorii:

  • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, cu durata de 3 luni și care trebuie parcurs de doctorand în mod obligatoriu în primul an de doctorat, după sesiunea de admitere;
  • Programul individual de cercetare științifică, cu durata de cinci semestre.

Contact

Director SD_AC: Florin Pop
Tel: 0723 243 958
E-mail: florin.pop@upb.ro

Secretariat SD_AC:
Cătălina Dărăban (e-mail: catalina.daraban@upb.ro)
Mădălina Ionașcu (e-mail: madalina.ionascu@upb.ro)
Tel: 021 4029 464
Fax: 021 3170 912

Adresa poştală SD_AC:
Scoala doctorală Automatică şi Calculatoare
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Rectorat R308
Splaiul Independenţei 313, sector 6, Bucureşti 060042
Romania