Doctorate ACS

Regulamentul propriu SD_AC

Regulamentul propriu al Scolii doctorale de Automatica și Calculatoare (SD_AC) respecta Carta Universitara și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat din UPB 2018 și isi însușește toate prevederile celor doua documente, reafirmând unele, adaptând altele la contextul domeniilor de doctorat Ingineria Sistemelor (IS) si Calculatoare si Tehnologia Informatiei (CTI), si adăugând prevederi proprii.

Regulamentul propriu al SD_AC a fost elaborat de Consiliul SD_AC și avizat prin votul universal, direct, secret și egal al majorității absolute a conducătorilor de doctorat membri ai Scolii Doctorale Automatica și Calculatoare, întruniți în ședința de avizare din 23 ianuarie 2019, fiind aprobat de CSUD in sedinta din 6.02.2019.

Regulament propriu SD_AC cuprinde următoarele secțiuni:

  • Capitolul I. Dispozitii generale: Cadrul legal, reglementari; Principii generale
  • Capitolul II. Organizarea SD_AC: Componenta; Structura de conducere
  • Capitolul III. Atributiile SD_AC: Admiterea in ciclul de studii universitare de doctorat; Organizarea programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate; Coordonarea programului individual de cercetare stiintifica; Coordonarea și finalizarea studiilor universitare de doctorat
  • Capitolul IV. Programe postdoctorale de cercetare avansata: admitere, organizare
  • Capitolul V. Bugetul SD_AC și gestiunea lui
  • Capitolul VI. Asigurarea interna a calitatii programelor IS si CTI
  • Capitolul VII. Prevederi finale

Consiliul SD_AC elaborează regulamente și metodologii proprii privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitate de doctorat în domeniile ”Calculatoare și Tehnologia Informației” și ”Ingineria Sistemelor”, adoptate ca urmare a avizării de către Adunarea generala a membrilor Scolii doctorale.

In anul 2016 fost elaborata și adoptata Metodologia pentru admiterea doctoranzilor străini din tari non-UE  în programele de studii ”Calculatoare și Tehnologia Informatiei” și ”Ingineria Sistemelor”.