Doctorate ACS

Teze susţinute public în 2016-2017

Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a Tezei de doctorat în faţa Comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat (Comisie de doctorat). Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi Comisia de îndrumare a studentului-doctorand şi-au dat acordul şi după susţinerea Tezei în cadrul SD_AC cu participarea membrilor Comisiei de indrumare.

Operaţiuni preliminare susţinerii publice, ce se efectuează in Şcoala doctorală de Automatică şi Caculatoare (SD_AC):

 1. Studentul-doctorand predă secretariatului SD_AC teza de doctorat în format digital, în vederea realizării analizei de similitudini. El înregistrează totodata la Scoala doctorală o cerere privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către Comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii. Școala doctorală, prin conducatorul de doctorat, realizează analiza de similitudini cu ajutorul software-ului antiplagiat pus la dispozitie de  UPB. Durata verificării nu poate depăși 30 de zile de la depunerea cererii.
 2. Analiza de similitudini este evaluata de conducătorul de doctorat, care va întocmi Raportul de similitudine.
 3. Presusținerea reprezintă prezentarea de către studentul-doctorand a tezei sale de doctorat în fața Comisiei de îndrumare din cadrul SD_AC. Presusținerea poate fi publică. La presusținere se întocmește un proces-verbal din care trebuie să rezulte decizia conducătorului de doctorat și a membrilor Comisiei de îndrumare asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice. Procesul-verbal va cuprinde acordul de susținere publică a tezei de doctorat dat de conducătorul/conducătorii de doctorat și de fiecare membru al comisiei de îndrumare precum și decizia asupra depunerii oficiale și organizării susținerii publice și va fi însoțit de referatul de acceptare al conducătorului de doctorat. Durata evaluării tezei în comisia de îndrumare nu poate depăși 30 zile.
 4. În urma obținerii deciziei din partea conducătorului de doctorat și a membrilor Comisiei de îndrumare asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice, studentul-doctorand predă la Scoala doctorala de Automatica si Calculatoare si Biroul Doctorat al UPB actele necesare depunerii si sustinerii tezei de doctorat.

 

I. Lista documentelor necesare depunerii tezei de doctorat la SD_AC

A.  Documente tipărite:

 1. Referatul de acceptare a tezei, din partea conducătorului de doctorat (1 exemplar);
 2. Cererea semnată de studentul-doctorand, înregistrată la Scoala doctorală SD_AC, privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către Comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii (Anexa 1);
 3. Analiza  de Similitudine (1 exemplar) tiparita integral, generata de software-ul Turnitin;
 4. Raportul de Similitudine (1 exemplar) semnat de conducatorul de doctorat (Anexa 2);
 5. Procesul-verbal de la prezentarea tezei de doctorat în fața Comisiei de îndrumare, din care rezultă: acordul de susținere publică a tezei de doctorat dat de conducătorul/conducătorii de doctorat și de fiecare membru al comisiei de îndrumare precum și decizia asupra depunerii oficiale și organizării susținerii publice (1 exemplar) (Anexa 3);
 6. Teza de doctorat și anexele sale legate compact intr-un singur volum și copertate în formă definitivă (2 exemplare tipărite, unul dintre acestea fiind pastrat la SD_AC); Tezele printate vor fi insotite de cate un CD cu urmatorul continut:
  • un fisier PDF cu  teza si anexele;
  • un fisier PDF cu abstractul tezei ( ½ pagina A4 in lb romana si ½ pagina A4 limba engleza).
 7. Rezumatul tipărit al tezei de doctorat în limba română și, respectiv, într-o limbă de circulație internațională, care include cuprinsul tezei de doctorat, cuvinte-cheie și sinteza părților principale ale tezei de doctorat (câte un exemplar din fiecare). Numarul de pagini al rezumatului va fi stabilit de catre conducatorul de doctorat.
 8. Declarația semnată de studentul-doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii asupra tezei și luarea la cunoștință a prevederilor legale referitoare la art. 143 al. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și, respectiv, la Art. 65 al. (5)-(7) și Art. 66 al. (4) din Codului studiilor universitare de doctorat modificat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016 (1 exemplar) (Anexa 4);
 9. Curriculum Vitae  al studentului-doctorand (actualizat si semnat) (1 exemplar);
 10. Copia chitanței privind achitarea taxei de 2500 lei pentru susținerea tezei de doctorat (salariatii UPB sunt scutiti);
 11. Adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;
 12. Propunerea conducătorului / conducătorului principal de doctorat privind componența Comisiei de doctorat, aprobată de Consiliul Şcolii doctorale SD_AC si de Senatul UPB (Anexa 5);
 13. Curriculum Vitae al fiecărui membru din Comisia de doctorat (5 membri);
 14. Referat intocmit de SD_AC care atesta parcurgerea in intregime a tuturor etapelor din programul de studii universitare avansate de doctorat si programul de cercetare stiintifica (Anexa 6).

B.  Documente în format digital - 1 CD sau DVD pe care sunt înscrise:

 1. Teza de doctorat și anexele sale (un fişier PDF care conţine atât textul integral al tezei de doctorat si anexele cât şi cuprinsul şi bibliografia, denumit [nume_prenume_teza], de ex: [popescu_ion_teza]);
 2. Rezumatul în limba română al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul (un fişier PDF, denumit [nume_prenume_rezumat_rom]);
 3. rezumatul într-o limbă de circulaţie internatională al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul (alt fişier în format PDF, denumit [nume_prenume_rezumat]);
 4. Curriculum Vitae al studentului-doctorand (fişier PDF denumit [nume_prenume_cv];
 5. Curriculum Vitae al fiecărui membru din Comisia de doctorat (5 membri, fişiere PDF denumite [nume_prenume_cv]);
 6. Copii scanate ale publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, (fisiere PDF denumite [nume_prenume_art. 1.....n]);
 7. Analiza  de Similitudine (download fisier generat de software-ul Turnitin).

C. Un dosar cu şină în vederea îndosarierii documentelor

Şcoala doctorala de Automatică şi Calculatoare va înainta Biroului Doctorate (Rectorat etaj 3, cam. R 308) toate documentele mentionate la punctele A pastrand ordinea de la pct. 1 la pct. 14, respectiv B pastrand ordinea de la pct. 1 la pct. 7 (indosariate intr-un dosar cu sina), împreuna cu dosarul doctorandului de la SD_AC în care a fost îmatriculat (insotit de opis semnat de Secretara SD_AC).

Dupa obtinerea titlului de doctor dosarul va fi returnat si arhivat la Şcoala doctorală Automatică şi Calculatoare.

II. Lista documentelor necesare demarării de către Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat a susţinerii publice a tezei de doctorat

Documentele se vor depune cu  minimum 23 de zile calendaristice inainte de data propusa pentru sustinerea publica.

A.   Documente tipărite

 1. Rapoartele membrilor comisiei de doctorat (1 exemplar semnat);
 2. Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat, de directorul școlii doctorale și de președintele comisiei de doctorat; (Anexa 8). această cerere se poate înregistra numai în condițiile în care au fost depuse deja documentele enumerate pînă la acest punct;
 3. Lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare dacă este cazul, semnată de studentul-doctorand și de conducătorul / conducătorul principal de doctorat (1 exemplar). Această listă corespunde cu titlurile copiilor scanate ale respectivelor publicații prezentate digital pe CD sau DVD;
 4. Declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat (1 exemplar) (Anexa 7);
 5. Cererea studentului-doctorand privind eliberarea diplomei de doctor, semnatăde studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat (1 exemplar).

B. Documente in original solicitate de CNATDCU in vederea validarii tezei de doctorat

(documentele se vor scana la Biroul Doctorate)

 • actul de identitate;
 • în cazul schimbării numelui, documentul administrativ care atestă modificarea acestuia (certificat de căsătorie, sentință judecătorească de schimbare a numelui etc.).

Organizarea sedintei de sustinere publica a tezei de doctorat poate fi demarata de Biroul doctorate din UPB numasi dupa ce a primit rapoartele de evaluare al conducatorului / conducatorilor de doctorat si ale tuturor referentilor oficiali. Sustinerea publica se aproba de Directorul CSUD, dupa care Biroul doctorate va afisa anuntul sustinerii publice pe site-ul UPB www.upb.ro cu minimum 20 de zile calendaristice inainte de data propusa pentru sustinere.

Biroul Doctorate va tipari si trimite catre Şcoala doctorală Automatică şi Calculatoare anunţul susţinerii publice, in vederea afişării lui la avizierul şi pe site-ul SD_AC.

Comisia de sustinere publica a tezei de doctorat are urmatoarea componenta (toti membrii au minimum titlul de conferentiar universitar sau cercetator stiintific gradul II):

 • Presedinte: un reprezentant al conducerii facultatii de Automatica si Calculatoare din UPB inclusiv Directorul SD_AC;
 • Conducatorul de doctorat;
 • Un membru al SD_AC sau al altei Scoli doctorale din UPB;
 • Doi membri apartinand altor universitati sau institute de CD din tara sau strainatate.

Pentru teze in cotutela, Comisia de doctorat are componenta stabilita prin Acordul de teza in cotutela intre UPB si universitatea straina:

 • Presedinte: conducatorul sau directorul Scolii doctorale al institutiei gazda a sustinerii publice;
 • Cei doi directori de teza;
 • Un numar de membri din cele doua universitati, conform Acordului, respectand Regulamentele de studii universitare de doctorat ale fiecareia dintre cele doua universitati partenere.

După aprobarea Comisiei de doctorat, SD_AC trimite numirea oficială membrilor acesteia, iar doctorandul trimite Teza de doctorat membrilor Comisiei de doctorat, in termenul stabilit prin Codului studiilor universitare de doctorat in vigoare.

Teza de doctorat poate fi redactata si sustinuta public in romana sau o limba de circulatie internationala. In cazul tezelor in cotutela, prin Acordul intre cele doua universitati se stabilesc:

 • Limba de redactare si sustinere publica a tezei;
 • Locul de sustinere publica a tezei;
 • Limba de redactare a rezumatului tezei: de regula, teza si rezumatul nu vor fi redactate in aceeasi limba;
 • Componenta Comisiei de sustinere publica a tezei.

Documente utile

Anexe la Listele I şi II de documente necesare susţinerii publice a tezei de doctorat

Recunoasterea diplomelor si titlurilor de doctor obţinute in străinătate

In Universitatea Politehnica din Bucuresti sunt recunoscute diplome şi titluri de doctor obţinute in străinătate conform metodologiei stabilite prin Decizia Rectorului UPB nr. 85 din 26.01.2017.

In perioada 2016-2017 au fost sustinute public 13 de teze de catre doctoranzi romani si 8 teze de catre doctoranzi straini. Dintre cele 21 de teze sustinute public, 3 au fost in domeniul IS si 18 in domeniul CTI, iar 1 teza de doctorat a fost realizate in cotutela internationala.
 

Teze de doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor finalizate şi susţinute public în perioada 2016-2017:

 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ioan Dumitrache
  • Doctorand: Daniela-Angela Parpală (Sîrbu)
   Titlul tezei: Sisteme artificiale pentru creativitate in artele vizuale
   Data susţinerii publice: 14.11.2016
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu
  • Doctorand:  Teodor Cioacă
   Titlul tezei: Modelarea terenurilor multivariate folosind undine pentru grafuri: reprezentare si filtrare
   multirezolutie
   Data susţinerii publice: 24.11.2016
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Valentin Sgârciu
  • Doctorand: Adriana Cristina Enache
   Titlul tezei: Metode defensive pentru asigurarea securitatii cibernetice
   Data susţinerii publice: 15.12.2016

Teze de doctorat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei finalizate şi susţinute public în perioada 2016-2017:

 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Valentin Cristea
  • Doctorand: Radu Ciobanu
   Titlul tezei: Middleware pentru sisteme mobile colaborative cu adaptare la context si extragere de cunostinte
   Data susţinerii publice: 15.01.2016
  • Doctorand: Cătălin Negru
   Titlul tezei: Managementul resurselor pentru optimizarea costului in sistemele de stocare cloud
   Data susţinerii publice: 28.07.2016
  • Doctorand: Sorin Ciolofan
   Titlul tezei: Metode si instrumente pentru eficientizarea luarii deciziilor in sistemele de control al poluarii apei
   Data susţinerii publice: 23.06.2017
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Mircea Petrescu
  • Doctorand: Daniela Anca Sârbu
   Titlul tezei: Unwrapping telemedicine intelligence. An analytic platform for telemedicine service usage
   Data susţinerii publice: 16.06.2016
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Dragos Niculescu
  • Doctorand: Alexandru Agache
   Titlul tezei: Improving the utilization and application performance in data center networks
   Data susţinerii publice: 15.05.2016
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adina Magda Florea
  • Doctorand: Andrei Ciortea
   Teza in cotutela UPB – École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne
   Co-director de teză: Prof.dr.ing. Amal El Fallah Seghrouchni
   Titlul tezei: Un web social de obiecte: interactiune autonoma si flexibila in internetul obiectelor
   Data susţinerii publice: 14.01.2016
  • Doctorand: Ali Salah Hussein
   Titlul tezei: WATERDSS: An agent-based decision support system for water resource management
   Data susţinerii publice: 15.01.2016
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu
  • Doctorand: Adnan Albdelameer Alabbasi Hesham
   Titlul tezei: Contributions to the human body analysis from images
   Data susţinerii publice: 15.01.2016
  • Doctorand: Ali Shhedi Zaid
   Titlul tezei: A real-time monitoring system for hospital acquired infection prevention
   Data susţinerii publice: 25.03.2016
  • Doctorand: Ovidiu Poncea
   Titlul tezei: Optimizarea retelelor definite software in centre de date moderne
   Data susţinerii publice: 30.09.2016
  • Doctorand: Mihail Frâncu
   Titlul tezei: Simularea unificata a corpurilor rigide si flexibile folosind dinamica bazata pe constrangeri
   Data susţinerii publice: 21.06.2016
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ştefan Trăuşan-Matu
  • Doctorand: Ahmed Al Shana’a Raghad Jahad
   Titlul tezei: Performance and security enhancement of image transmission
   Data susţinerii publice: 15.01.2016
  • Doctorand: Lucia-Larise Stavarache
   Titlul tezei: Analiza complexitatii textuale si a evolutiei in timp in medii virtuale colaborative
   Data susţinerii publice: 27.09.2016
  • Doctorand: Mihaela Balint
   Titlul tezei: Analiza parsarii de discurs in stil RST cu accentul pe ritmul textelor scrise
   Data susţinerii publice: 27.09.2016
  • Doctorand: Denisleam Sibel (Molomer)
   Titlul tezei: Analiza conversatiilor chat
   Data susţinerii publice: 24.10.2016
  • Doctorand: Mohammed Alaymoun
   Titlul temei: Analysis of rhetorical altruistic, convergent and divergent dimensions in CSCL chats
   Data susţinerii publice: 14.11.2016
  • Doctorand: Alina Eugenia Lascu
   Titlul temei: Masa critica in sistemele swarm
   Data susţinerii publice: 13.03.2017
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Sergiu Costea
   Titlul tezei: Noi protocoale criptografice pentru confidentrialitatea datelor
   Data susţinerii publice: 24.04.2017
  • Doctorand: Andrei Voinescu
   Titlul tezei: Wireless sensor networks – energy consideration for protocol and application design
   Data susţinerii publice: 14.01.2016
  • Doctorand: Mohamad Abdullah Omar Abdulwahabe
   Titlul tezei: Contributii si aplicatii in comunicatii fata fir “wireless”
   Data susţinerii publice: 5.01.2017
  • Doctorand: Mihai Carabaş
   Titlul tezei: Improving and extending virtualization in modern computing environments
   Data susţinerii publice: 5.01.2017
  • Doctorand: Rasha Talal Hameed Al-Jewari
   Titlul tezei: Contributii la dezvoltarea aplicatiilor medicale utilizand dispozitive mobile si wireless
   Data susţinerii publice: 16.02.2017

Toate tezele sustinute public in perioada 2016-2017 au fost validate de Comisia CNATDCU de specialiate, rata de obtinere a titlului de doctor dupa sustinere publica fiind de 100%. Pentru ambele domenii: IS si CTI toate titlurile de doctor au fost validate de CNATDCU fara amânari sau solicitari de completare a tezelor.

Titlurile de doctor au fost atribuite in perioada 2016-2017 prin Ordine ale Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (OMENCŞ) dupa cum urmeaza:

OMENCŞ

Doctoranzi cărora li s-a atribuit titlul de doctor şi domeniul

Nr.

Data emiterii

3209 23.02.2016 Adnan Abdelameer Hesham Alabbasi (CTI), Radu Ciobanu (CTI), Andrei Ciortea (CTI),Paruyr Harutyunyan (CTI), Ali Salah Hussein (CTI), Paul Irofti (IS), Giorgian Neculoiu (IS), Ahmed Al Shama Raghad (CTI)
3867 27.05.2016 Shhedi Zaid (CTI)
4954 17.08.2016 Mihail Frâncu (CTI)
5321 29.09.2016 Cătălin Negru (CTI)
5895 28.11.2016 Ovidiu Poncea (CTI)