Doctorate ACS

Teze susţinute public în 2018

Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a Tezei de doctorat în faţa Comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat (Comisie de doctorat). Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi Comisia de îndrumare a studentului-doctorand şi-au dat acordul şi după susţinerea Tezei în cadrul SD_AC cu participarea membrilor Comisiei de indrumare.

In anul 2018 au fost sustinute public 19 de teze de catre doctoranzi romani si 2 teze de catre doctoranzi straini. Dintre cele 21 de teze sustinute public, 8 au fost in domeniul IS si 13 in domeniul CTI; o teza a fost in cotutela.

Operaţiuni preliminare susţinerii publice, ce se efectuează in Şcoala doctorală de Automatică şi Caculatoare (SD_AC):

 1. Studentul-doctorand predă secretariatului SD_AC teza de doctorat în format digital, în vederea realizării analizei de similitudini. El înregistrează totodata la Scoala doctorală o cerere privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către Comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii. Școala doctorală, prin conducatorul de doctorat, realizează analiza de similitudini cu ajutorul software-ului antiplagiat pus la dispozitie de  UPB. Durata verificării nu poate depăși 30 de zile de la depunerea cererii.
 2. Analiza de similitudini este evaluata de conducătorul de doctorat, care va întocmi Raportul de similitudine.
 3. Presusținerea reprezintă prezentarea de către studentul-doctorand a tezei sale de doctorat în fața Comisiei de îndrumare din cadrul SD_AC. Presusținerea poate fi publică. La presusținere se întocmește un proces-verbal din care trebuie să rezulte decizia conducătorului de doctorat și a membrilor Comisiei de îndrumare asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice. Procesul-verbal va cuprinde acordul de susținere publică a tezei de doctorat dat de conducătorul/conducătorii de doctorat și de fiecare membru al comisiei de îndrumare precum și decizia asupra depunerii oficiale și organizării susținerii publice și va fi însoțit de referatul de acceptare al conducătorului de doctorat. Durata evaluării tezei în comisia de îndrumare nu poate depăși 30 zile.
 4. În urma obținerii deciziei din partea conducătorului de doctorat și a membrilor Comisiei de îndrumare asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice, studentul-doctorand predă la Scoala doctorala de Automatica si Calculatoare si Biroul Doctorat al UPB actele necesare depunerii si sustinerii tezei de doctorat.

 

I. Lista documentelor necesare depunerii tezei de doctorat la SD_AC

A.  Documente tipărite:

 1. Referatul de acceptare a tezei, din partea conducătorului de doctorat (1 exemplar);
 2. Cererea semnată de studentul-doctorand, înregistrată la Scoala doctorală SD_AC, privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către Comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii (Anexa 1);
 3. Analiza  de Similitudine (1 exemplar) tiparita integral, generata de software-ul Turnitin;
 4. Raportul de Similitudine (1 exemplar) semnat de conducatorul de doctorat (Anexa 2);
 5. Procesul-verbal de la prezentarea tezei de doctorat în fața Comisiei de îndrumare, din care rezultă: acordul de susținere publică a tezei de doctorat dat de conducătorul/conducătorii de doctorat și de fiecare membru al comisiei de îndrumare precum și decizia asupra depunerii oficiale și organizării susținerii publice (1 exemplar) (Anexa 3);
 6. Teza de doctorat și anexele sale legate compact intr-un singur volum și copertate în formă definitivă (2 exemplare tipărite, unul dintre acestea fiind pastrat la SD_AC); Tezele printate vor fi insotite de cate un CD cu urmatorul continut:
  • un fisier PDF cu  teza si anexele;
  • un fisier PDF cu abstractul tezei ( ½ pagina A4 in lb romana si ½ pagina A4 limba engleza).
 7. Rezumatul tipărit al tezei de doctorat în limba română și, respectiv, într-o limbă de circulație internațională, care include cuprinsul tezei de doctorat, cuvinte-cheie și sinteza părților principale ale tezei de doctorat (câte un exemplar din fiecare). Numarul de pagini al rezumatului va fi stabilit de catre conducatorul de doctorat.
 8. Declarația semnată de studentul-doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii asupra tezei și luarea la cunoștință a prevederilor legale referitoare la art. 143 al. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și, respectiv, la Art. 65 al. (5)-(7) și Art. 66 al. (4) din Codului studiilor universitare de doctorat modificat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016 (1 exemplar) (Anexa 4);
 9. Curriculum Vitae  al studentului-doctorand (actualizat si semnat) (1 exemplar);
 10. Copia chitanței privind achitarea taxei de 2500 lei pentru susținerea tezei de doctorat (salariatii UPB sunt scutiti);
 11. Adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;
 12. Propunerea conducătorului / conducătorului principal de doctorat privind componența Comisiei de doctorat, aprobată de Consiliul Şcolii doctorale SD_AC si de Senatul UPB (Anexa 5);
 13. Curriculum Vitae al fiecărui membru din Comisia de doctorat (5 membri);
 14. Referat intocmit de SD_AC care atesta parcurgerea in intregime a tuturor etapelor din programul de studii universitare avansate de doctorat si programul de cercetare stiintifica (Anexa 6).

B.  Documente în format digital - 1 CD sau DVD pe care sunt înscrise:

 1. Teza de doctorat și anexele sale (un fişier PDF care conţine atât textul integral al tezei de doctorat si anexele cât şi cuprinsul şi bibliografia, denumit [nume_prenume_teza], de ex: [popescu_ion_teza]);
 2. Rezumatul în limba română al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul (un fişier PDF, denumit [nume_prenume_rezumat_rom]);
 3. rezumatul într-o limbă de circulaţie internatională al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul (alt fişier în format PDF, denumit [nume_prenume_rezumat]);
 4. Curriculum Vitae al studentului-doctorand (fişier PDF denumit [nume_prenume_cv];
 5. Curriculum Vitae al fiecărui membru din Comisia de doctorat (5 membri, fişiere PDF denumite [nume_prenume_cv]);
 6. Copii scanate ale publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, (fisiere PDF denumite [nume_prenume_art. 1.....n]);
 7. Analiza  de Similitudine (download fisier generat de software-ul Turnitin).

C. Un dosar cu şină în vederea îndosarierii documentelor

Şcoala doctorala de Automatică şi Calculatoare va înainta Biroului Doctorate (Rectorat etaj 3, cam. R 308) toate documentele mentionate la punctele A pastrand ordinea de la pct. 1 la pct. 14, respectiv B pastrand ordinea de la pct. 1 la pct. 7 (indosariate intr-un dosar cu sina), împreuna cu dosarul doctorandului de la SD_AC în care a fost îmatriculat (insotit de opis semnat de Secretara SD_AC).

Dupa obtinerea titlului de doctor dosarul va fi returnat si arhivat la Şcoala doctorală Automatică şi Calculatoare.

II. Lista documentelor necesare demarării de către Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat a susţinerii publice a tezei de doctorat

Documentele se vor depune cu  minimum 23 de zile calendaristice inainte de data propusa pentru sustinerea publica.

A.   Documente tipărite

 1. Rapoartele membrilor comisiei de doctorat (1 exemplar semnat);
 2. Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat, de directorul școlii doctorale și de președintele comisiei de doctorat; (Anexa 8). această cerere se poate înregistra numai în condițiile în care au fost depuse deja documentele enumerate pînă la acest punct;
 3. Lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare dacă este cazul, semnată de studentul-doctorand și de conducătorul / conducătorul principal de doctorat (1 exemplar). Această listă corespunde cu titlurile copiilor scanate ale respectivelor publicații prezentate digital pe CD sau DVD;
 4. Declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat (1 exemplar) (Anexa 7);
 5. Cererea studentului-doctorand privind eliberarea diplomei de doctor, semnatăde studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat (1 exemplar).

B. Documente in original solicitate de CNATDCU in vederea validarii tezei de doctorat

(documentele se vor scana la Biroul Doctorate)

 • actul de identitate;
 • în cazul schimbării numelui, documentul administrativ care atestă modificarea acestuia (certificat de căsătorie, sentință judecătorească de schimbare a numelui etc.).

Organizarea sedintei de sustinere publica a tezei de doctorat poate fi demarata de Biroul doctorate din UPB numasi dupa ce a primit rapoartele de evaluare al conducatorului / conducatorilor de doctorat si ale tuturor referentilor oficiali. Sustinerea publica se aproba de Directorul CSUD, dupa care Biroul doctorate va afisa anuntul sustinerii publice pe site-ul UPB www.upb.ro cu minimum 20 de zile calendaristice inainte de data propusa pentru sustinere.

Biroul Doctorate va tipari si trimite catre Şcoala doctorală Automatică şi Calculatoare anunţul susţinerii publice, in vederea afişării lui la avizierul şi pe site-ul SD_AC.

Comisia de sustinere publica a tezei de doctorat are urmatoarea componenta (toti membrii au minimum titlul de conferentiar universitar sau cercetator stiintific gradul II):

 • Presedinte: un reprezentant al conducerii facultatii de Automatica si Calculatoare din UPB inclusiv Directorul SD_AC;
 • Conducatorul de doctorat;
 • Un membru al SD_AC sau al altei Scoli doctorale din UPB;
 • Doi membri apartinand altor universitati sau institute de CD din tara sau strainatate.

Pentru teze in cotutela, Comisia de doctorat are componenta stabilita prin Acordul de teza in cotutela intre UPB si universitatea straina:

 • Presedinte: conducatorul sau directorul Scolii doctorale al institutiei gazda a sustinerii publice;
 • Cei doi directori de teza;
 • Un numar de membri din cele doua universitati, conform Acordului, respectand Regulamentele de studii universitare de doctorat ale fiecareia dintre cele doua universitati partenere.

După aprobarea Comisiei de doctorat, SD_AC trimite numirea oficială membrilor acesteia, iar doctorandul trimite Teza de doctorat membrilor Comisiei de doctorat, in termenul stabilit prin Codului studiilor universitare de doctorat in vigoare.

Teza de doctorat poate fi redactata si sustinuta public in romana sau o limba de circulatie internationala. In cazul tezelor in cotutela, prin Acordul intre cele doua universitati se stabilesc:

 • Limba de redactare si sustinere publica a tezei;
 • Locul de sustinere publica a tezei;
 • Limba de redactare a rezumatului tezei: de regula, teza si rezumatul nu vor fi redactate in aceeasi limba;
 • Componenta Comisiei de sustinere publica a tezei.

Documente utile

Anexe la Listele I şi II de documente necesare susţinerii publice a tezei de doctorat

Recunoasterea diplomelor si titlurilor de doctor obţinute in străinătate

In Universitatea Politehnica din Bucuresti sunt recunoscute diplome şi titluri de doctor obţinute in străinătate conform metodologiei stabilite prin Decizia Rectorului UPB nr. 85 din 26.01.2017.

Teze de doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor finalizate şi susţinute public în 2018:

Teze de doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor finalizate şi susţinute public în 2018:

 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Theodor Borangiu
  • Doctorand: Octavian Andrei Silişteanu
   Titlul tezei: Holonic hybrid supervised control of radiopharmaceutical production with service-oriented architercture
   Data susţinerii publice: 09.11.2018
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Cătălin Buiu
  • Doctorand:  George Andrei Florea
   Titlul tezei: Contributii la controlul sistemelor robotice colective utilizand calculul cu membrane
   Data susţinerii publice: 05.07.2018
 • Conducător ştiinţific: Acad. Florin Filip
  • Doctorand:  Isabela Andreea Iiescu
   Titlul tezei: Metoda de management “Quick Progress” pentru echipe dezvoltatoare de aplicaţii software pentru analiza perfomanţelor în publicitate şi financiare utilizând procesări de Big Data
   Data susţinerii publice: 29.01.2018
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Sergiu Stelian Iliescu
  • Doctorand:  Mihaela Puianu
   Titlul tezei: Conducerea proceselor de distributie cu surse regenerabile de energie Data susţinerii publice: 23.11.2018
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Costică Nitu
  • Doctorand:  Sabin Popescu
   Titlul tezei: Conducerea optima a retelelor cu surse regenerabile de energie (fotovoltaice)
   Data susţinerii publice: 15.11.2018
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Cristian Oară
  • Doctorand:  Florin Sebastian Tudor
   Titlul tezei: Robust and optimal control theory for algebraic dynamical systems
   Data susţinerii publice: 16.10.2018
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Dumitru Popescu
  • Doctorand:  Cristian Miron
   Titlul tezei: Comanda toleranta robusta pentru sisteme energetice
   Data susţinerii publice: 06.11.2018
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Valentin Sgârciu
  • Doctorand:  Bogdan Nedelcu
   Titlul tezei: Tehnologii informatice pentru analiza proceselor de afaceri
   Data susţinerii publice: 04.10.2018

Teze de doctorat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei finalizate şi susţinute public în 2018:

 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Valentin Cristea
  • Doctorand: Cătălin Gosman
   Titlul tezei: Security mechanisms for intelligent transportation systems
   Data susţinerii publice: 11.10.2018
 • Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Adina Magda Florea si Prof. Dr. Amal El Fallah Seghrouchni, Sorbonne University, Paris, France (teza in cotutela)
  • Doctorand: Tudor Marius Benea
   Titlul tezei: Collective intelligence in AmI environments
   Data susţinerii publice: 10.12.2018
  • Doctorand: Dan-Marius Novischi
   Titlul tezei: Non-holonomic self-organizing robot swarm with visual perception in support of indoor exploration applications
   Data susţinerii publice: 12.10.2018
  • Doctorand: Sameer Feras Alhaijawy
   Titlul tezei: Automatic planning system for activity management to help people with special needs
   Data susţinerii publice: 26.07.2018
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu
  • Doctorand: Oana Maria Ferche
   Titlul tezei: A system for neuromotor rehabilitation using virtual reality
   Data susţinerii publice: 02.11.2018
  • Doctorand: Oana Alexandra Voinea
   Titlul tezei: Augmented and virtual reality in the study of biomechanics
   Data susţinerii publice: 02.11.2018
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Mircea Petrescu
  • Doctorand: Ciprian-Octavian Truică
   Titlul tezei: O arhitectura scalabila orientata document pentru explorarea si analiza textelor
   Data susţinerii publice: 09.07.2018
  • Doctorand: Marius Rafailescu
   Titlul tezei: Problema consensului – comiterea tranzactiilor distribuite
   Data susţinerii publice: 09.07.2018
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Răzvan Rughiniş
  • Doctorand: Dumitru-Cristian Trancă
   Titlul tezei: Optimizations in Industriat Internet of Things
   Data susţinerii publice: 30.10.2018
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ştefan Trăuşan-Matu
  • Doctorand: Abdullah Munef Ahmed
   Titlul tezei: Machine learning and natural language processing for the analysis and classification of Arabic language poems
   Data susţinerii publice: 25.09.2018
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Răzvan Tătăroiu
   Titlul tezei: Arhitecturi optimizate pentru retele wireless de senzori auto-reconfigurabile
   Data susţinerii publice: 10.12.2018
  • Doctorand: Adriana Drăghici
   Titlul tezei: Contributii la gestionarea datelor de mobilitate
   Data susţinerii publice: 10.12.2018
  • Doctorand: Silvia Cristina Stegaru
   Titlul tezei: Modeling, monitoring and optimizing energy consumption in buildings
   Data susţinerii publice: 30.10.2018

Toate tezele sustinute public in 2018 au fost validate de Comisia CNATDCU de specialiate, rata de obtinere a titlului de doctor dupa sustinere publica fiind de 100%. Pentru ambele domenii: IS si CTI toate titlurile de doctor au fost validate de CNATDCU fara amânari sau solicitari de completare a tezelor.

Pentru sustinerile publice din perioada 2018 au fost atribuite titluri de doctor prin Ordine ale Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (OMENCŞ) dupa cum urmeaza:

OMENCŞ Doctoranzi cărora li s-a atribuit titlul de doctor şi domeniul
Nr. Data
emiterii
3356 21.03.2018 Gutu Marius Gabriel (CTI), Mogosanu Lucian (CTI)
4193 27.07.2018 Iliescu Andreea Isabela (IS)
5474 14.11.2018 Alhailawy Sameer Feras (CTI), Duta Cristina Loredana (CTI), Florea Andrei
George (IS), Novischi Dan Marius (CTI), Paraschiv Ionut Cristian (CTI),
Rafailescu Marius (CTI), Taslitchi Cristian Constantin (CTI), Truica Ciprian
Octavian (CTI)
5745 28.12.2018 Nedelcu Bogdan (IS), Silisteanu Andrei Octavian (IS), Tranca Dumitru Cristian (CTI), Tudor Sebastian Florin (IS)