Doctorate ACS

Structură și Organizare

Cadrul general de organizare și de funcționare a Scolii doctorale Automatica și Calculatoare (SD_AC) din Universitatea Politehnica din București (UPB) este stabilit prin: Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin HG nr. 681/2011; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificarile din Legea nr. 49/2013; OMENCS Nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CNATDCU si Regulamentul de organizare si functionare CNATDCU; Ordinul MEN nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor nationale minimale pentru acordarea titlului de doctor si Anexa 15 a Comisiei de Calculatoare, Tehnologia Informatiei si Ingineria Sistemelor privind standarde nationale minimale pentru acordarea titlului de doctor in aceste doua domenii; Regulamentul privind organizarea Şcolilor doctorale în UPB aprobat de Senatul UPB in 2012; Regulamentul privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat in UPB adoptat de Senatul UPB la data de 13.12.2018; Regulamentul propriu al SD_AC aprobat la data de 6.02.2019.

SD_AC se organizează și funcționează cu conducătorii de doctorat de la departamentele de: (1) Calculatoare, (2) Automatica și Informatica Industriala și (3) Automatica și Ingineria Sistemelor de la facultatea de Automatica și Calculatoare din UPB care au dobândit acest drept, potrivit legii. SD_AC poate afilia și alți conducători de doctorat angajați in alte universități sau institute de C-D din țara și străinătate, cu acordul Senatului UPB.

Scoala doctorala Automatica si Calculatoare din Universitatea Politehnica din București are in prezent 43 de conducători de doctorat, dintre care 24 in domeniul de doctorat Ingineria Sistemelor si 19 in domeniul de doctorat Calculatoare si Tehnologia Informatiei.

Pot deveni membri ai SD_AC, la cerere, și alte persoane din țara si străinătate – doctori care au obținut statutul de conducător de doctorat într-unul din domeniile: Ingineria Sistemelor și Calculatoare și Tehnologia Informației potrivit legii din Romania sau din țara respectiva, sau într-un domeniu echivalent / apropiat dacă persoana este din străinătate.

Conducătorii de doctorat membri ai SD_AC își desfășoară activitatea de îndrumare in principal în cadrul laboratoarelor de cercetare ale departamentelor facultății de Automatica si Calculatoare din UPB.

SD_AC este condusă de Consiliul Şcolii doctorale. Consiliul Şcolii doctorale este asimilat Consiliului Departamentului “Școala doctorala Automatica si Calculatoare” din facultatea de Automatica si Calculatoare a UPB. Directorul SD_AC este asimilat directorului Departamentului “Scoala doctorala Automatica si Calculatoare”. Consiliul SD_AC este compus din 11 membri, din care 7 membri principali reprezinta conducătorii de doctorat din cele trei departamente ale facultății de Automatica si Calculatoare din UPB si studenții-doctoranzi, si 4 sunt membri de onoare – personalități științifice din instituții academice de prestigiu din țara si străinătate.